RIPE NCC je jedan od pet regionalnih internet registara ( RIRs ) koji pružaju raspodelu Internet resursa, usluge registracije i koordinacije aktivnosti koje podržavaju rad Interneta globalno.

Šta je RIPE Atlas?

RIPE Atlas je globalna mreža sondi koje mere internet konekciju i dostizanje, pružajući neviđeno saznanje stanja Interneta u realnom vremenu.

Šta je RIPE Atlas Anchors?

RIPE Atlas Anchors su dve unapređene verzije RIPE Atlas sondi sa znatno više kapaciteta merenja, kao i snažnijih regionalnih merenja u okviru veće RIPE Atlas mreže. One obezbeđuju vredne informacije vezane za lokalne i regionalne mogućnosti dostizanja i povezivanja Interneta.

un anchor cropped

RIPE Atlas Anchors su u stanju da obavljaju mnogo više merenja od redovne RIPE Atlas sonde, a i velika količina podataka koju oni prikupljaju je na raspolaganju svima. Pored toga, RIPE Atlas Anchors deluju kao moćne krajnje destinacije koje mogu da obrade veliki broj merenja poreklom iz obližnjih sondi u RIPE Atlas mreži. Kao takav, RIPE Atlas Anchors pružaju vredne informacije o lokalnom i regionalnom povezivanju i dostupnošću Interneta.

Pored obavljanja više merenja za sebe, RIPE Atlas Anchors takođe se ponašaju kao dobro poznati i kooperativni krajnji ciljevi za merenja koje definiše korisnik utvrđenih od strane hostova sonde širom RIPE Atlas mreže, i nalaze se na hostu sa dovoljno propusnog opsega da podrži ovaj veći broj dolaznih merenja. Bitna činjenica je da se sva merenja mogu obavljati i preko IPv4 i IPv6 adresa, po izboru.

RIPE Atlas Anchor karakteristike:

RIPE Atlas korisnici mogu zakazati merenja koja potiču od RIPE Atlas Anchors. U tom smislu, 'anchors' deluje kao sonde, ali sa mnogo većim mernim kapacitetom od redovnih sondi.

RIPE Atlas korisnici mogu isplanirati merenja usmerena ka RIPE Atlas Anchors preko menija za korisnički definisana merenja. U tom pogledu, 'anchors' deluju kao regionalne merne krajnje tačke koje pružaju informacije o regionalnom povezivanju i dostupnošću. Bilo koji host bilo koje sonde može usmeriti merenja ka 'anchor'-u. Imena 'anchor'-a su kodirana na takav način da prikazuju svoju zemlju i lokaciju grada, kao i broj autonomnog sistema, u kome se nalazi. Na ovaj način, RIPE Atlas korisnici mogu da biraju sa liste regionalnih krajnjih ciljeva, krajnih tačaka ( 'anchors' ), u različitim mrežama i na različitim geografskim lokacijama.

 un ripe1


Svaki RIPE Atlas Anchor se može koristiti kao krajnja destinacija za sledeća merenja:

  • ping
  • traceroute
  • DNS
  • HTTP(S)

Korisnici mogu da vide kompletan spisak RIPE Atlas Anchors koji se trenutno nalaze u mreži, takođe mogu i videti mapu koja prikazuje lokacije na kojima su raspoređeni RIPE Atlas Anchors.

Prikazaćemo rezultate primera gde smo vršili ping i traceroute merenja. U ovim merenjima smo se ograničili na dve zemlje u našem susedstvu, na Makedoniju i na Mađarsku. U svim merenjima je krajnja tačka (target) bio naš DNS server 160.99.1.1. U ’ping’ merenju, koje je izvršeno iz Makedonije, zahtevano je da učestvuje 19 uređaja (sondi) od kojih je izdvojeno 17, a odgovorilo je 14.

pingmkd

pingmkdmap


U ’traceroute’ merenju, koje je izvršeno iz Makedonije, zahtevano je da učestvuje 19 uređaja (sondi) od kojih je izdvojeno 17, a odgovorilo je 14.

tracemkd

tracemkdmap


U ’ping’ merenju, koje je izvršeno iz Mađarske, zahtevano je da učestvuje 78 uređaja (sondi) od kojih je izdvojeno 74, a odgovorilo je 67.

pinghung

pinghunmap


U ’traceroute’ merenju, koje je izvršeno iz Mađarske, zahtevano je da učestvuje 78 uređaja (sondi) od kojih je izdvojeno 74, a odgovorilo je 67.

tracehung

tracehunmap


Na dnu druge slike, topološki prikaz, primećujemo spektar boja od zelene do crvene. To nam pokazuje kod ’ping’ merenja vreme koje je potrebno u ms (milisekunde), a kod ’traceroute’ merenja broj hopova.